REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

Regulamin ogólny korzystania z Pływalni Miejskiej
im. Pawła Bączyńskiego w Wąbrzeźnie

 

 

Postanowienia ogólne

1. Pływalnia jest obiektem Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
2. Ceny usług świadczonych przez pływalnię zawiera Cennik Usług Pływalni.
3. Zarząd Spółki oraz pracownicy pływalni nie ponoszą odpowiedzialności za:
• przedmioty i pieniądze pozostawione w szatni,
• uszkodzenie ciała i wypadki, wynikające z naruszenia regulaminu pływalni.

Użytkownicy

1. Z pływalni mogą korzystać:
• grupowo: osoby pod opieką prowadzącego w zakresie zajęć ruchowych (aerobik, rehabilitacja ruchowa lub inne ćwiczenia w wodzie) oraz uczące się lub doskonalące pływanie,
• użytkownicy indywidualni.
2. Dzieci do lat 10 mogą przebywać, kąpać się i korzystać z pływalni wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
3. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
4. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę uprawnioną do prowadzenia zajęć.
5. Grupy przedszkolne nie mogą liczyć więcej niż 10 dzieci na jednego opiekuna.
6. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi oraz z innymi problemami zdrowotnymi mogą przebywać na terenie basenów jedynie pod nadzorem opiekuna. Osoby te korzystają z pływalni na własną odpowiedzialność. Opiekun zobowiązany jest zgłosić obsłudze obiektu dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego nadzorem.
7. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach muszą one być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
8. Korzystanie z pływalni możliwe jest tylko w obecności ratowników oraz instruktorów pływalni.
9. Obiekt jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Korzystanie z pływalni

1. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju oraz bezwzględne podporzadkowanie się decyzjom dyżurnego ratownika lub prowadzącego zajęcia.
2. Za zachowanie się członków grupy zorganizowanej odpowiada opiekun lub kierownik grupy.
3. Z usług pływalni może jednocześnie korzystać maksymalnie 90 osób.
4. Wchodzący do budynku pływalni zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawiania tam okryć wierzchnich oraz obuwia. Osoby korzystające z usług pływalni powinny posiadać klapki kąpielowe.
5. Korzystający z pływalni mają obowiązek zapoznania się i przestrzegania instrukcji/regulaminów wszystkich urządzeń, atrakcji wodnych i rekreacyjnych znajdujących się na pływalni.
6. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego, spełniającego wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadającego zamków błyskawicznych, albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:
• dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała,
• dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda.
7. Każdy użytkownik pływalni zobowiązany jest przed wejściem na halę basenową do:
• pozostawienia odzieży w szafce ubraniowej otwieranej i zamykanej przy pomocy paska z kluczykiem,
• przebrania się w czysty strój kąpielowy,
• dokładnego umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących,
• odkażenia stóp w brodziku,
• ponownego umycia całego ciała w przypadku skorzystania z WC w trakcie pobytu na basenie.
8. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach inwalidzkich, zobowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanej dla nich szatni.
9. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.

Zasady bezpieczeństwa

1. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiadają ratownicy ubrani w spodenki i koszulki z emblematem WOPR.
2. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiada instruktor prowadzący zajęcia oraz ratownik.
3. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są podporządkować się ich nakazom, w szczególności poleceniu natychmiastowego wyjścia z wody.
4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni bez zwrotu kosztów wstępu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego w sprawach o wykroczenia.
5. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości w samopoczuciu należy niezwłocznie zgłosić dyżurnemu ratownikowi.
6. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu odpowiedzialność ponosi użytkownik pływalni.

Zakazy

1. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
• biegać na terenie pływalni, a w szczególności wokół niecek pływalni, w szatniach i pod natryskami,
• skakać do wody, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych oraz po uprzednim zezwoleniu wydanym przez dyżurnego ratownika,
• hałasować,
• popychać, spychać do wody innych użytkowników pływalni,
• zanurzać osób znajdujących się w basenach oraz wrzucać innych osób do wody,
• niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni,
• zaśmiecać i brudzić,
• siadać na linach torowych,
• załatwiać potrzeb fizjologicznych w wodzie,
• pływać w poprzek basenu sportowego,
• wnosić na pływalnie i używać swojego sprzętu, który może zakłócać korzystanie z pływalni przez inne osoby.
2. Na terenie pływalni zabrania się:
• palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
• żucia gumy,
• wszczynania fałszywych alarmów.
3. Zabrania się korzystania z usług pływalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, środków odurzających.
4. Z basenów może korzystać każdy, za wyjątkiem osób: cierpiących na choroby zakaźne (zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), choroby skóry, mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), chorych na nieżyty dróg oddechowych (katar, kaszel), uczulonych na środki odkażające, z chorobami układu wydalania, jak również osób stwarzających niebezpieczeństwo lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia, a także osób będących pod wpływem leków. W przypadkach budzących wątpliwość wymagane jest przedłożenie zaświadczenia na podstawie, którego upoważniony pracownik pływalni zadecyduje o wpuszczeniu na teren obiektu.

Postanowienia końcowe

1. Za zgubiony pasek z kluczykiem, zniszczony sprzęt lub urządzenia pływalni odpowiedzialność materialną ponoszą osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni w wysokości 100% wartości urządzenia. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
2. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech miesięcy od daty pozostawienia. Po tym okresie zostaną one zniszczone komisyjnie lub przekazane do PCK albo MOPS-u.
3. Skargi i wnioski należy zgłaszać w dni robocze do Prezesa Zarządu MZECWiK Sp. z o.o. pod numer telefonu 566881427 lub osobiście w siedzibie Spółki.

Prezes Zarządu     

     
Marek Kondraciewicz