REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE

Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane

 

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób ćwiczących w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby (od 5 osób).

2. Godziny i czas korzystania z pływalni ustala się dla każdej grupy indywidualnie.

3. Grupa mająca rezerwację toru porusza się tylko w jego obrębie, tor do pływania dla grupy wyznacza ratownik pełniący dyżur biorąc pod uwagę ilość i bezpieczeństwo osób korzystających z basenu.

4. W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.

5. Obowiązek zapoznania członków grupy zorganizowanej z regulaminem pływalni spoczywa na organizatorze zajęć grupowych.

6. Opiekunowie grup prowadzący zajęcia zobowiązani są przebierać się w przebieralni w strój kąpielowy lub sportowy.

7. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących w basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.

8. Do obowiązków opiekunów grup należy w szczególności:

- wskazanie członkom grupy miejsca oczekiwania na wejście do przebieralni,

- załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym,

- dopilnowanie, aby uczestnicy zajęć posiadali stroje kąpielowe,

- sprawowanie nadzoru nad właściwym zachowaniem uczestników zajęć na korytarzach prowadzących na płytę basenu oraz w przebieralniach,

- dopilnowanie, aby wszyscy uczestnicy zajęć przed wejściem do wody dokładnie umyli ciało pod prysznicem,

- wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenowej,

- poinformowanie ratownika pełniącego dyżur o przybyciu grupy oraz jej stanie liczebnym,

- przebywanie na płycie basenu i sprawowanie nadzoru nad grupą w czasie prowadzenia zajęć,

- prowadzenie zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką,

- po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu, zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy
i wyprowadzenie jej z hali basenowej do pomieszczeń przebieralni,

- dopilnowanie zabrania przez wszystkich uczestników rzeczy osobistych z przebieralni i szatni,

- wyprowadzenie grupy z holu głównego pływalni.

9. Grupy bez prowadzącego zajęcia nie mogą korzystać z pływalni.

10. Opiekun grupy zobowiązany jest do stosowania się do poleceń ratownika pełniącego dyżur oraz personelu pływalni.

11. Za bezpieczeństwo podczas zawodów oraz innych imprez odpowiedzialność ponosi organizator.

 

 

 

Prezes Zarządu     

    
Marek Kondraciewicz